Mozart chocolate liqueur

Országos fogyasztói játék hivatalos szabályzata

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
  1. A Heinemann Testvérek  Kft ., mint az alábbi Játék (a továbbiakban: Játék) Szervezője (székhely: 2360 Gyál, HRSZ 7000/15, cégjegyzékszám: 13-09-125883, adószám: 10788976213-2-13 a továbbiakban: Szervező) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a 4. pontban megjelölt, a játékban résztvevő üzletekben, azaz bármely magyarországi kereskedelmi üzletben legalább 1 db (darab)  a jelen játékszabályzat I. sz. melléklete által tartalmazott Mozart terméket vásárolnak a játék időtartama alatt és regisztrálják adataikat a  http://www.heinemann.hu/mozart oldalon, illetve a vásárlást igazoló blokkon szereplő AP kódot vagy online vásárlás esetén az emailben kapott rendelésszámot/azonosítót a vásárlás időpontjával (év, hónap, nap, óra, perc), a vásárlás helyével, valamint a vásárolt termékkel együtt feltöltik a fenti weboldalon található Kódfeltöltés menüpontban (a továbbiakban együtt: Pályázat). Figyelem: a Pályázat csak a jelen pontban meghatározott valamennyi adat maradéktalan és helyes megadása esetén érvényes!
  1. Az AP-kód egy egyedi azonosító, ami az AP betűkkel kezdődik. Az utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító. (minta számsor: APA03100011). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható.Jelen kód mintaként került megadásra, azt kérjük, ne töltse fel.
  1. SPAR csoport üzleteiben történő vásárlás esetén kötelező feltüntetni a tranzakciós kódot (blokk alján található, TRSZ betűkkel jelölt, maximum 10 jegyű kód, ami nem kezdődhet 0-val)
  1. METRO áruházakban történő vásárlás esetén AP-kód helyett a vásárlást igazoló számla sorszámának első kilenc számjegyét,valamint a vásárlás dátumát és időpontját kell megadni a Játék időtartama (ld. 4. pont) alatt. A Pályázat leadására a vállalkozás azon, képviseletére jogosult magánszemély jogosult, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik.
  1. Amennyiben a blokkon a megvásárolt termékek „gyűjtő”-ként szerepelnek, úgy a Játékos a Játékszabályzat 6.8 pontjában foglaltak szerint tud a Játékban részt venni.
  1. Bármely webáruházi vásárlás esetén, kérjük a fenti 1.1-es pontban rögzített adatok mellett az AP kód helyett az emailben kapott rendelés számot/ rendelés azonosítót szükséges megadni.
 • Tesco minta :13237-70625  
 • Auchan minta: 2017-12-16-2K3G
  1. A Játékba a http://www.heinemann.hu/mozart oldalon az 1.1. pontban felsorolt adatok megadásával regisztrálhat a Játékos. Az oldalon meg kell adni a fenti adatokon kívül még a Játékos e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, lakcímét, opcionálisan a Játékos telefonszámát.
  1. A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is tölthet fel Pályázatot, azonban egy vásárlás adatait csak egyszer lehet érvényesen feltölteni. Ha valaki több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön, önálló blokkon dokumentált, önálló vásárlás szükséges. Amennyiben azonos AP kód, vagy rendelés szám vagy rendelés igazoló, dátum és idő adatok, két külön vásárlást takarnak, a rendszer azt egy vásárlásként kezeli, a második kódot ismételtnek veszi. Ezért amennyiben két vagy több különálló vásárlással venne részt a Játékos a Játékban, javasolt a több, különálló vásárlást vásárlásonként több mint egy perc elteltével elvégezni.
  1. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten, feltétel nélkül tudomásul veszi és elfogadja jelen Játék Szabályzatát és adatkezelési feltételeit minden rendelkezésre kiterjedően.

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló eredeti blokkot vagy az emailben kapott rendelés számot/azonosítót a Játék lezárultát követő 45 naptári napig sértetlenül és azon az AP kódot olvasható módon megőrizze, és azt a Lebonyolító kérésére eredetiben bemutassa és átadja.

A Játékban nincsen külön regisztrációs fiók, a Játékos minden pályázatot külön tölt fel.

 1. A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító”) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68., cégjegyzékszám: 13-09-158089, adószám:  24064442-2-13 )
 1. A játékból ki van zárva a Maxxon Reklám Kft.,Heinemann Testvérek Kft.,valamennyi munkavállalója, és kapcsolt vállalkozásainak - értve ez alatt minden olyan személyt, aki a Heinemann Testvérek Kft., részére bármely jogviszony alapján munkavégzésre irányuló tevékenységet végez - szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 1. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

A Játékban a magyarországi kereskedelmi üzletekben forgalmazott, 2019. március 01. – 2019. április 14. között vásárolt Mozart termékek vesznek részt, amelyekből a Játékosoknak a Játékban történő részvételhez legalább  1  db-ot (egy darab) kell vásárolniuk. A résztvevő termékek teljes listáját jelen játékszabályzat I. számú melléklete tartalmazza.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  1. A Játék 2019. március 01. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2019. április 14. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. április 14. 23 óra 59 perc 59 másodperc. A vásárlásokat ezen időszak alatt a résztvevő üzletek nyitvatartási idejében lehet megtenni, az egyes üzletek nyitvatartási ideje eltérő.
  1. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kisorsolásra kerül a Pályázatot eredményesen benyújtó Játékosok között.
 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
  1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt bármennyi Pályázatot feltölteni a megadott felületen. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Lebonyolító az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket a Weboldal nem fogadja el pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe. A Játékban kizárólag a 2019. március  01. és 2019. április 14. között megvásárolt, a promócióban résztvevő termékek blokkjával  vagy az emailben kapott rendelés számmal/azonosítóval lehet pályázni.
  1. A Játékban csak a helyes, jelen Játékszabályzatnak megfelelő Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt - nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.Egy Pályázatot egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer tölthető fel.  Egy Pályázatot a Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak.

Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot több Játékos is feltölti, nyertesség esetén az üzleti célú juttatás átvételére azon személy jogosult, aki az  eredeti  nyertes blokkot vagy az emailben kapott rendelés számot/azonosítót a Lebonyolító részére előszőr bemutatja és átadja.

  1. A Játékos köteles a Pályázatot tartalmazó  eredeti blokkot vagy az emailben kapott rendelés számot/azonosítót a Játék lezárultát követő 45 naptári napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és a Lebonyolítónak – kérés esetén – megfelelően bemutatni. Az üzleti célú juttatások átvételének feltétele az adott üzleti célú juttatás átvételére feljogosító, Pályázatot tartalmazó eredeti blokk bemutatása vagy rendelés szám/ azonosító email eljuttatása a Lebonyolító részére a Pályázat nyertessége esetén.

A nyerő blokk vagy rendelés szám/ azonosító eljuttatásának költsége nem terheli a Játék Szervezőjét, sem Lebonyolítóját. Az eredeti  nyertes blokkokat vagy rendelés számot/azonosítót a nyertes Játékos köteles a nyertességről való írásbeli értesítést követő 10 munkanapon belül emailben vagy postai úton bemutatni és nyilatkozni, hogy igényt tart-e a nyereményre és rendelkezik-e az érvényes nyertes blokkal, vagy az emailben kapott rendelés számot/azonosítóval.Ezt követően az eredeti nyertes blokkot  vagy rendelés számot/azonosítót a megadott határidőn belül, de legkésőbb a Játék lezárultát követő 30 naptári napon belül postai úton eljuttatni a Lebonyolító címére (levelezési cím: 2120 Dunakeszi Pf.125.). A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy csak eredeti blokkot vagy rendelés számot/azonosítót fogad el! Amennyiben a blokk  vagy rendelés szám/azonosító nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, annak tartalma nem egyezik meg a blokkot kibocsátó áruház kasszaprogramjában szereplő blokkmásolat tartalmával teljes egészében és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. AP kód, vásárlás időpontja stb.), vagy az nem valós, a Lebonyolító jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból utólag is kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok vagy az emailben kapott rendelés számot/azonosítót érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokkok és rendelés szám/azonosító érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító egyoldalú döntése az irányadó. A Lebonyolító a blokkok  vagy rendelés szám/ azonosító tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a blokk vagy rendelés szám/ azonosító tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki az eredeti blokkot  vagy rendelés számot/azonosítót felmutatja.

  1. A Szervező és Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

  1. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján. A Játékból - a Szervező vagy Lebonyolító egyoldalú, indokolás nélküli döntése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított blokkal vagy az emailben kapott rendelés számot/azonosítót vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal vagy rendelés számmal/azonosítóval, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító azaz a Játék végeredményét meg nem engedett módon befolyásoló, vagy ezt megkísérlő Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.
  1. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a http://www.heinemann.hu/mozart oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás, továbbá egyéb módon jogsértő magatartás esetén a Játékból bárkit aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja, vagy azzal összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.
  1. A Pályázatokat csak a http://www.heinemann.hu/mozart oldalán keresztül lehet feltölteni.
  1. A Játékban való részvétel speciális feltételei:

A játékos nem jogosult a játékban való részvételre olyan blokkal, amelyen az árucikkek „gyűjtő”-ként szerepelnek. Azon boltok esetében, melyek gyűjtőblokkot tudnak csak nyomtatni, egy, a játékos nevére szóló ÁFÁ-s számlával - illetve annak sorszámával tud játszani a játékos. A vásárolt termék megnevezését és darabszámát az ÁFÁ-s számlának tartalmaznia kell.

A Játékos nyertesség esetén az ekként kiegészített ÁFÁ-s számlát küldi be a Szervező részére.

 1. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS
  1. A Játék ideje alatt (4. pont) az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg.
 • Fődíj: 1 (egy darab) db 2 fős Salzburg városába történő utazás, 4 nap 3 éjszaka, transferrel, 4*-os hotelben félpanzióval, busszal vagy vonattal.
 • Heti nyeremény: hetente 1 (egy darab) db, a játék időtartama alatt összesen: 7 (hét darab)db Designual táska
 • Napi nyeremény: naponta 1 (egy darab) db, a játék időtartalma alatt összesen: 45 (negyvenöt darab) db Ziaja csomag. A Ziaja csomag tartalma:  Ziaja 250ml tusfürdő és 1db Ziaja testápoló

A napi és heti nyeremények előzetesen, véletlenszerűen kisorsolt időpontokhoz kötöttek, így azok nem változtathatók. A napi és heti nyeremények nyertesei a sorsolást követő napon, illetve legkésőbb a sorsolást követő héten kapnak értesítést a nyertesség tényéről írásban, email formájában.

Az üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más üzleti célú juttatásra nem válthatóak át. Előre nem látható, Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső események bekövetkezésének esetére a Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljanak fel a nyerteseknek, a meghirdetett nyereménnyel azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni.

A Szervező és Lebonyolító, kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően azok felhasználásnál, vagy azok felhasználásával összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülhetnek. Szervező és Lebonyolító kizárólag a jelen Szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosítót terheli felelősség.

  1. Sorsolás módja

A napi és heti nyerő időpontok sorsolására 2019. február 26-án 10.30 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Tóth Ildikó Közjegyző Irodájában, a 1052 Budapest Szervita tér 5. 2/1 címen. A sorsolás nem nyilvános. A Lebonyolító részére kisorsolt 45 db napi és 7 db heti nyerő időpont a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Lebonyolítónak megismerés céljából.

A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra (nap, óra, perc) a véletlenszerűség elvének megfelelően. A Játék folyamán, aki a nyerő percekben, vagy utána elsőként küld be érvényes Pályázatot, üzleti célú juttatásban (7.1.) részesül az adott napon nyertesként.

A Lebonyolító a sorsoláson minden üzleti célú juttatás esetében egy időpontot sorsol. Az előre sorsolt időpontok a Játékosok részére titkosak.

A heti nyeremények időtartamai az alábbiak szerint került meghatározásra:

1.hét 2019.március 01-március 07.

2.hét 2019.március 08-március 14.

3.hét 2019.március 15-március 21.

4.hét 2019.március.22-március 28.

5.hét 2019.március 29-április 04.

6.hét 2019.április 05-április 11.

7.hét 2019.április 12-április 17.

Abban az esetben, amennyiben a  napi és heti nyeremények nyerteseinek bármelyike vagy az előbbi személy Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, és így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot  vagy vásárlás számot/ azonosítót nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől számított 10 munkanapon belül a Lebonyolító címére (2120 Dunakeszi Pf. 125), helyette tartaléknyertesként az időben közvetlenül utána beérkezett érvényes Pályázat beküldője válik jogosulttá az üzleti célú juttatásra, amennyiben eleget tesz a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek. A Fődíj, vagyis az 1 db 2 fős Salzburg utazás sorsolására, a Játék lezárását követően, 2019. április 24-én, 10.15 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Tóth Ildikó Közjegyző irodájában a 1052 Budapest Szervita tér 5. 2/1 címen. A sorsoláson az összes beküldött érvényes Pályázat részt vesz. A Fődíj nyertese és a kisorsolásra kerülő 3 tartaléknyertes neve a közjegyző által hitelesített okiraton kerülnek átadásra a Lebonyolító részére.

Abban az esetben, amennyiben a fődíj nyertese nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon túl nem elérhető, továbbá ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot vagy az emailben kapott rendelés számot/azonoítót nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől számított 10 munkanapon belül a Lebonyolító (2120 Dunakeszi, Pf. 125 )címére, helyette az első tartaléknyertes kerül értesítésre, majd azt követően sorrendben a további tartaléknyertesek.

  1. Egy adott naptári napon érvényesen beküldött Pályázat kizárólag az adott naptári napon érvényes, de a Játékosok egy napon belül jogosultak több pályázatot is feltölteni.

Amennyiben a Játékos további napokon is részt kíván venni a Játékban, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázatot szükséges beküldenie egy másik naptári napon.

 1. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA

A Játékban egy Játékos egyféle üzleti juttatásból maximum 1 (egy) darab napi- vagy heti nyeremény megnyerésére jogosult, míg a Fődíjra minden kódfeltöltőnek esélye van az általa megnyert napi és heti nyereményektől függetlenül.

 1. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA
  1. A Lebonyolító a 7.1. pontban megjelölt üzleti célú juttatások nyerteseit a Játékosok jelen szabályzat szerinti kiválasztását követő napon, illetve héten e-mailben, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre vagy más, bizonyítható módon kizárólag a Pályázatból kitűnő adat szerinti információból nyert elérhetőségen értesíti a nyereményről, valamint az üzleti célú juttatások átvételének részleteiről (hely és időpont).
  1. A Lebonyolító a 7.1. pontban írt üzleti célú juttatásokat a Játék lezártát követő 60 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által írásban megadott magyarországi címére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a Lebonyolító az üzleti célú juttatás kézbesítését másodjára a Játékos önköltségére vállalja a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az üzleti célú juttatás átvételére a futárszolgálat/ Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a üzleti célú juttatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező és Lebonyolító az üzleti célú juttatás átvételére, újabb lehetőséget a második sikertelen kiküdést követően ,újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Ez követően a központi irodában lehetséges az üzlet politikai célú juttatást átvenni: Maxxon Reklám Kft 2120. Dunakeszi Széchenyi u. 68.
  1. A Lebonyolító az üzleti célú juttatások nyerteseinek nevét a Játék lezártát követő maximum 70 naptári napig a http://www.heinemann.hu/mozart weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul.
  1. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az üzleti célú juttatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.
  1. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremények kézbesítésével járó szállítási költséget – a jelen szabályzat 9.2. pontjában foglaltaknak megfelelően, egyszeri alkalommal – a Szervező viseli.
 1. ADÓZÁS

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül.

Lebonyolítót az üzleti célú juttatások fentiek szerinti díjmentes átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a http://www.heinemann.hu/mozart weboldalon érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a részt vevő boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A Játékosok a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is a jatekertesito@maxxonreklam.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

 1. ADATVÉDELEM
  1. Az adatkezelés célja és fogalma

A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében

 • Pályázat érvényessége
 • Nyertesek azonosítása,
 • Kapcsolatfelvétel
 • Nyeremények feladása / átadása céljából kezelje.

Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. név, cím, email cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Játékos abban az esetben vehet részt a játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit a pályázat regisztrációs folyamat során egy ún. checkbox [azaz jelölőnégyzet] kipipálásával tehet meg.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a pályázati regisztráció során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg; a Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

  1. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik.

Az adatkezelésre jogosult a Szervező a Lebonyolító és annak informatikai partnere, adatfeldolgozó a Szervező, Lebonyolító, a Közjegyző és a megbízott, nyereményt kézbesítő futárcég, továbbá egyesesetekben a Magyar Posta. Az adatok megismerésére a Szervezőnek, a Lebonyolítónak, a Közjegyzőnek és a nyereményt kézbesítő futárcég, egyes esetekben a Magyar Postának a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

Adatkezelő​: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek

Adatkezelő1: A Játék Szervezője Heinemann Testvérek Kft (székhely: 2360 Gyál, HRSZ 7000/15a cégjegyzékszáma: 01-09-268159, adószáma: 10788976213-2-13, a továbbiakban: „Adatkezelő1”)a Maxxon Reklám ​Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-158089; adószáma:24064442-2-13; a továbbiakban: „Adatkezelő2”)

valamint a HUNET Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Varsó utca 31.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-462043; adószáma: 12060245-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő3”), a továbbiakban együttesen: „Adatkezelők“. Az Adatkezelők Magyarországon szabályszerűen bejegyzett gazdasági társaságok.

Adatkezelő1: A Játék Szervezője és a Mozart termékek forgalmazója.

Adatkezelő2: a Játék Lebonyolítójája, a honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen tartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat. A Maxxon Reklám Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető: http://www.maxxonreklam.hu/adatvedelem/ weboldalon.

Adatkezelő3: a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít. A jelen szabályzatban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó által az adott Szolgáltatásra történő regisztrációkor és az adott Honlap használata során megadott Személyes adatait az egyik Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra. A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelő3által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A HUNET  KFT adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://hunetkft.hu/jogi-nyilatkozat/ weboldalon.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatok feldolgozását a szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók: Szervező (Heinemann Kft ), Lebonyolító(Maxxon Reklám Kft), Közjegyző ( Dr.Tóth Ildikó), valamint a megbízott nyereménykézbesítő futárcég (Transoflex Kft) és Magyar Posta Zrt.

  1. Adatkezelők által kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre és célja:

Az adatkezelés célja az érintettek pályázatának azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az Adatkezelő2 a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelő2 személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

  1. Az adatkezelés elvei és módja
   1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
   1. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használják fel.
   1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

   1. Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
   1. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen szabályzatban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelők bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

   1. Az Adatkezelő3 rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
   1. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
   1. Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
   1. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
  1. Az adatkezelés időtartama
   1. A kódfeltöltés során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb (a valamennyi) nyeremény átadásáig tart.
   1. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
  1. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok
   1. A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jatekertesito@maxxonreklam.hu vagy adatkezeles@maxxonreklam.hu

e-mail címre küldött vagy a Lebonyolító székhelyére (2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68.) postai úton megküldött levelében.

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek.

A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is.

   1. Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az adatkezeles@maxxonreklam.hu email címen, vagy postai levél útján a következő postai címen a 2120 Dunakeszi Pf. 125. címen, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

   1. A Felhasználó Személyes adatak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a adatkezeles@maxxonreklam.hu  e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

   1. Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
   1. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
   1. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

  1. Adatfeldolgozás
   1. Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót veszik igénybe.
   1. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.
   1. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.
   1. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.
  1. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek-vehetnek igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

   1. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

   1. Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók

Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.

   1. Webanalitika és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működnek együtt.

E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók: Facebook Inc.; Google LLC.

  1. Adattovábbítási lehetőség

Jelen játékban nincsen adattovábbítás.

  1. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a nyereményjáték weboldalán.
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.

A Szervező/Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében részt vevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

12.12. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsák. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

12.13. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelőkmunkatársaink is a adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:  www.naih.hu) is fordulhat.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Játékos adatainak megváltozásáért, technikai problémákért, a kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező/Lebonyolító, illetve a Játékban résztvevő partnerek semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárják.

A Szervező/Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az üzleti célú juttatás gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.

Amennyiben a Nyertes a Lebonyolító által futárszolgálattal megküldött üzleti célú juttatását a jelen szabályzat 9.2. pontjában foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a http://www.heinemann.hu/mozart weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Az adattárolás a HUNET Kft szerverén történik.

Szervező/ Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt egyéb módon sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a Játékost azonnali hatállyal egyoldalú döntése alapján kizárja a Játékból.

Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a Pályázatok beküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375 § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását  valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 45 Pályázat, a Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett számú üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át.

A Lebonyolító a nyertes Játékosok névsorát a http://www.heinemann.hu/mozart weboldalon hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 3 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.

Ha a Játékos az adatok, illetve a Pályázatok feltöltése vagy a regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező/ Lebonyolító nem garantálja, hogy az egyes résztvevő üzletekben a Játék teljes időtartama alatt elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő termékek. Ettől függetlenül a Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel és a játék időtartama alatt feltöltött vásárlás tényét igazoló blokkal  vagy rendelés számmal/ azonosítóval lehet.

Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező/ Lebonyolító bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, ideértve a Játék megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén is. A módosítás tényéről Szervező/ Lebonyolító a Játékosokat a http://www.heinemann.hu/mozart oldalon keresztül tájékoztatja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2019. február 29.

 1. számú Melléklet – A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája
Termék megnevezés Kiszerelés Ean
Mozart Chocolate Cream 0.5 L 17%

0,5

9013100062053

Mozart Chocolate Cream 0.7 L 17%

0,7

9013100060981

Mozart Dark Chocolate 0.5 L 17%

0,5

9013100040280

Mozart Dark Chocolate 0.7 L 17%

0,7

9013100040020

Mozart Pumpkin Spice 0.5 L 17%

0,5

9013100003803

Mozart White Chocolate Cream Strawberry

0,5

9013100003490

Mozart White Chocolate Vanillia Cream 0.5 L 15%

0,5

9013100053303

Mozart White Chocolate Vanillia Cream 0.7 L 15%

0,7

9013100053068

Mozart Dry Chocolate 0.7 L 40%

0,7

9013100000673

Mozart Chocolate Spirit

0,7

9013100006673

Mozart Chocolate Vodka 0.7 L 40%

0,7

VP00000027729